Javni natečaj za izbor Vinske kraljice slovenske Istre za leti 2024 in 2025

 

 1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA

Predmet natečaja je izbor Vinske kraljice slovenske Istre za leti 2024 in 2025.

 

 1. POGOJI IN MERILA

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo dekleta, ki bodo na dan imenovanja:

 • stara od 18 do 25 let,
 • samskega stanu,
 • s stalnim bivališčem v Mestni občini Koper, Občini Izola, Občini Piran ali Občini Ankaran.

Merila natečaja:

Vsako kandidatko se ocenjuje na podlagi naslednjih meril:

 • splošno znanje,
 • znanje s področja vinogradništva in vinarstva v slovenski Istri,
 • poznavanje ponudbe vin avtohtonih sort slovenske Istre,
 • veščine javnega nastopanja v tujih jezikih.

Komisija ocenjuje kandidatke na podlagi vprašalnika in ustnega zagovora.

 

TABELA TOČKOVANJA

 

Področje Max. št. točk
Splošno znanje 10
Znanje s področja vinogradništva in vinarstva 10
Poznavanje vinskega zakona in vinske kulture 10
Veščine javnega nastopanja v tujih jezikih 10
Videz kandidatke 10

 

Vsaka kandidatka lahko doseže največ 50 točk.

V primeru izenačenja točk pri več kandidatkah, naziv prejme kandidatka, ki ji komisija pri merilu videz kandidatke podeli najvišje število točk.

Kandidatke za naziv Vinska kraljica slovenske Istre 2024 in 2025 ocenjuje komisija, ki ji predseduje enolog Boštjan Zidar. Komisija je sestavljena iz predsednika komisije in štirih članov, skupaj pet ocenjevalcev. Člane komisije imenuje Društvo vinogradnikov slovenske Istre v soglasju s predsednikom komisije.

 

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ NASLOVA VINSKA KRALJICA SLOVENSKE ISTRE 2024 in 2025:

Zmagovalka natečaja je Vinska kraljica slovenske Istre 2024 in 2025. Vinska kraljica v času trajanja naziva prejme v uporabo vinsko krono, v trajno last pa večerno obleko (namenjeno javnim nastopom). Vinski kraljici se bo zagotovilo brezplačno uporabo avtomobila za določeno število javnih nastopov in javnih predstavitev. O vseh podrobnostih, vezanih na denarna izplačila in uporabo avtomobila, bo vinska kraljica sklenila posebno pogodbo z Društvom vinogradnikov slovenske Istre in/ali morebitnimi pokrovitelji.

Vinska kraljica slovenske Istre 2024 in 2025 se s prejemom tega naziva obveže sodelovati na prireditvah, ki jih odobri predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre oziroma koordinator projekta, ki ga določi predsednica.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV:

Kandidatke morajo prijavo oddati pisno v kuverti ali izpolniti spletno prijavnico, ki je dosegljiva na spletni strani www.kraljicaistre.si. Upoštevalo se bo prijave, ki bodo prispele po pošti do vključno ponedeljka, 16. 10. 2023, oziroma bodo najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2023 (do 24. ure), oddane preko spletne strani. Prijaviteljica ob oddaji prijave sprejema pogoje in merila javnega natečaja ter pravice in odgovornosti iz naslova naziva Vinska kraljica slovenske Istre 2024 in 2025.

 

 1. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Predviden datum ocenjevanja bo 18. 10. 2023, 10. uri v Hiši Refoška na VINAKOPER, d. o. o. Če se kandidatka ne sestane s komisijo za ocenjevanje v njej določenem terminu, lahko komisija kandidatko izloči iz ocenjevanja.

 

 1. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO NATEČAJNO DOKUMENTACIJO

Dokumentacija, pravilnik in prijavnica natečaja so od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljivi na spletni strani www.kraljicaistre.si.

Prijava